Vi hjälper våra kunder att utveckla..

individer

….vilka är individernas och gruppernas utmaningar?
Det avgörs självfallet av verksamhetens behov!
Vi bidrar till att utveckla ledarskapet för att möta detta och medarbetarnas behov.
Vi bidrar till att utveckla medarbetarskap och affärsmannaskap med samma syfte.

 ….hur då?

Vi utbildar och coachar individer utifrån behoven, ledare såväl som medarbetare.

verksamhet

….vart är ni på väg? Det är frågan vi ställer först!

Vad gör vi sedan?

Vi hjälper till att driva processen att skapa den målbild som beskriver hur det är då målen uppnåtts.
Vi bidrar till att revidera/utveckla/skapa och förankra affärsidé, vision, mission, strategi och värderingar.
Vi bidrar till att relevanta mål formuleras, samt att handlingsplaner görs och implementeras.
Vi coachar och följer upp!

organisation

Hur ser huvudprocessen ut? Vilka stödfunktioner behöver den? Hur behöver de se ut?

….vem gör vad, kommunicerar med vem och rapporterar till vem?

Vi bidrar med obekväma frågor, som t ex;
Har vi relevanta rutiner och beslutsvägar? Har vi en kultur som hjälper organisationen att sträva mot sin potential? Är rätt person på rätt plats? Har vi planer för kompetensöverföring och utveckling av alla? 
Vi föreslår förändringar där utveckling behövs och hjälper till att implementera dem.

 

Sammanhang

Det allra mesta hänger ihop på något sätt! Olikheter i tankar och göranden är ofta grunden till konflikter och möjligheter som avgör hur vår framtid kommer att gestalta sig!

Tre teser som hjälpt många kunder att vara framgångsrika lyder;

Vi tar medvetna beslut!
Vi gör det vi bestämt!
Vi når våra mål!

Vi berättar gärna mer om dem och hur vi arbetar i övrigt.

De som valt att arbeta med oss finner lätt den Röda Tråd som utgör grunden för de resonemang vi för och som leder fram till de lösningar och handlingsplaner vi bidrar till att förverkliga.